انواع مزاج از نگاه ابو علی سینا

شناسایی طبع و مزاج انسان نه تنها در طب سنتی ایران بلکه در تمامی طب های سنتی جهان نظیر طب سنتی چینی، رومی، یونانی وهندی نیز دیده می‌شود ,...

اطلاعات بیشتر