× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
چای سبز
 • دمنوش جاسمین رزدمنوش جاسمین رز

      دمنوش جاسمین رز

  106,000 تومان

 • دره سبزدره سبز

      دره سبز

  106,000 تومان

 • چای سبز معطر - 14 عددیچای سبز معطر - 14 عددی

      چای سبز معطر - 14 عددی

  106,00098,000 تومان

 • چای سبز شکوفنده ( بلومینگ ) - 8 عددچای سبز شکوفنده ( بلومینگ ) - 8 عدد

      چای سبز شکوفنده ( بلومینگ ) - 8 عدد

  280,000265,000 تومان

 • دمنوش جاسمین رز - 100 گرمدمنوش جاسمین رز - 100 گرم

      دمنوش جاسمین رز - 100 گرم

  216,000 تومان

 • دمنوش جاسمین رز - 21 عدددمنوش جاسمین رز - 21 عدد

      دمنوش جاسمین رز - 21 عدد

  148,000 تومان

 • دمنوش بعد از ظهر آسیایی - 85 گرمدمنوش بعد از ظهر آسیایی - 85 گرم

      دمنوش بعد از ظهر آسیایی - 85 گرم

  198,000186,000 تومان

 • دمنوش بعد از ظهر آسیایی - 21 عدددمنوش بعد از ظهر آسیایی - 21 عدد

      دمنوش بعد از ظهر آسیایی - 21 عدد

  158,000148,000 تومان

 • دمنوش دره سبز - 120 گرمدمنوش دره سبز - 120 گرم

      دمنوش دره سبز - 120 گرم

  198,000188,000 تومان

 • دمنوش دره سبز  - 21 عدددمنوش دره سبز  - 21 عدد

      دمنوش دره سبز - 21 عدد

  158,000148,000 تومان

 • دمنوش پونه سبز - 90 گرمدمنوش پونه سبز - 90 گرم

      دمنوش پونه سبز - 90 گرم

  188,000178,000 تومان

 • دمنوش پونه سبز - 21 عدددمنوش پونه سبز - 21 عدد

      دمنوش پونه سبز - 21 عدد

  148,000136,000 تومان